ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล

ผู้อำนวยการกองนิติการ

กองนิติการ

กรมการพัฒนาชุมชน