กฎหมายน่ารู้ : รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร

 

 

ความผิด ฐานปลอมเอกสาร
ความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องมี 3 ส่วนครบถ้วน ดังนี้
1. ลงลายมือชื่อคนอื่น (แม้เจ้าของลายมือชื่อตัวจริงยินยอมก็ผิด)
2. ทำไปเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ
3. คนอื่นได้รับความเสียหาย
เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ก็ผิดฐานปลอมเอกสาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264

Credit : https://www.moj.go.th/view/60389

(Visited 1 times, 1 visits today)