แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน / ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชน Opinions on the operation of the Legal Affairs Division Department of Community Development / Proposal to improve the law of the Department of Community Development

16 กรกฎาคม 2564 /

06:22 น.