ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองนิติการ ลงนามรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)