กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขยายช่องทางการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขยายช่องทางการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาให้มากยิ่งขึ้น (จากเดิมแค่ยื่นด้วยตนเอง เป็นขยายช่องทางยื่นคำขอรับความช่วยเหลือไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สืบเนื่องจากที่ผ่านมาการยื่นคำขอของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา จะต้องมายื่นคำขอด้วยตนเอง ณ ส่วนกลาง (กทม.) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมหรือ ต่างจังหวัด ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จึงเกิดความไม่สะดวก และด้วยสถานการณ์โควิดที่การติดต่อราชการของประชาชนจะ ค่อนข้างลำบากเป็นภาระกับประชาชนกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตระหนักและเห็นใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ด้วยการมีประกาศ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอให้มากขึ้น ทั้งทางไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จากเดิมให้ประชาชนยื่นด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว)

🎯 ทั้งนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยื่นคำผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการโดยสามารถยื่นคำขอผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

📠 ทางโทรสาร : พื้นที่กทม. 02 143 9665 และต่างจังหวัด ตามโทรสารของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศที่ปรากฎใน QR-code

📮 ทางจดหมายไปรษณีย์ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ

📧 ทางอีเมล :

Ocipa@rlpd.go.th

🏥 หน่วยงานอื่นตามประกาศ :

กรณีผู้เสียหายยื่นที่

👮‍♂️สถานีตำรวจทั่วประเทศ

กรณีจำเลยยื่นได้ที่

🏪เรือนจำหรือทัณฑสถานทั่วประเทศ

🏢สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🏫สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่สายด่วนกระทรวงยุติธรรม โทร 1111 กด 77

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้

ขอแจ้งประกาศ คกก. พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย

(Visited 1 times, 1 visits today)