แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link :  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 1. ช่องทางการร้องเรียน

– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

– ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-21427515

– ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน https://www.legal.cdd.go.th

– ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook : กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน

– ร้องเรียนผ่านทาง E-mail : Legal.cdd@gmail.com

– ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ (จดหมาย/เอกสาร)

 1. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

2.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน

2.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของการร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้

2.4 ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

– ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ

 1. รายละเอียดในการร้องเรียน

3.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหาย              อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
 2. กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 3. ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
 4. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร
 5. กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน

 1. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

4.1 กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ตามข้อ 1

4.2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.3 เจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการกองนิติการ พิจารณาลงนาม

4.4 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

4.5 ดำเนินการเก็บข้อมูล/คุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

4.6 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร และจัดเก็บเรื่อง

 1. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการรับร้องเรียนเพื่อประสานหาทางแก้ไข หมายเหตุ
ร้องเรียนด้วยตนเอง

ณ กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1-3 วันทำการ
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-21427515

ทุกวัน ภายใน 1-3 วันทำการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กองนิติการ

กรมการพัฒนาชุมชน

ทุกวัน ภายใน 1-3 วันทำการ
ช่องทาง Facebook : กองนิติการ

กรมการพัฒนาชุมชน

ทุกวัน ภายใน 1-3 วันทำการ
ร้องเรียนผ่านทาง E-mail : Legal.cdd@gmail.com ทุกวัน ภายใน 1-3 วันทำการ
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 1-3 วันทำการ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)