มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

1. ประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

2. ประกาศข้อตกลงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

3. ทิศทางขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายกองนิติการ

4. ผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ

5. สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)