มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

การเสริมสร้างความโปร่งใสของกองนิติการ

 

1. ด้านการบริหารงานบุคคล

2. ด้านการบริหารงบประมาณ

3. ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

4. ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P

5. ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการนวัตกรรม 

(Visited 1 times, 1 visits today)