การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3

 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2.  แผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  3.  มอบหมายกิจกรรมตามแผนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  4.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)