ประมวลกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 )

  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

       พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562)

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

       พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ. 2553

ระเบียบ – กฎหมายอื่นๆ

 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564

ประมวลกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน
ฉบับอัพเดต 1/04/2565
ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/open?id=1iuObGC0dHLp40CYmb61h7X-uerIDYoNl

 

(Visited 1 times, 1 visits today)